Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-23.jpg
št. ogledov:30
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-24.jpg
št. ogledov:28
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-25.jpg
št. ogledov:28
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-26.jpg
št. ogledov:27
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-27.jpg
št. ogledov:28
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-28.jpg
št. ogledov:30
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-29.jpg
št. ogledov:31
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-3.jpg
št. ogledov:24
št. slik:37 (št. strani:5) 3