Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-30.jpg
št. ogledov:32
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-31.jpg
št. ogledov:40
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-4.jpg
št. ogledov:30
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-5.jpg
št. ogledov:27
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-6.jpg
št. ogledov:27
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-7.jpg
št. ogledov:28
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-8.jpg
št. ogledov:35
Drustvo_paraplegikov_Gorenjske-razstava-9.jpg
št. ogledov:28
št. slik:37 (št. strani:5) 4